Link to Minke Whale Ear (0.5 mm) (B. acutorostrata)